• Μαθήματα
  • Πρόγραμμα
  • Blog
  • Τιμή
  • Πώς μοιάζουν τα μαθήματά μας;

Νομική Γνωστοποίηση

UAB Membas

Sodžiaus g. 34, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., Λιθουανία

LT-90100

Διευθύνων σύμβουλος

Eimantas Bekeza

Αριθμός Εμπορικού Μητρώου

Κωδικός Εταιρείας: 304822697
Μητρώο Νομικών Προσώπων της Δημοκρατίας της Λιθουανίας

Περιγραφή δραστηριότητας

Λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών, αυτόματη επεξεργασία δεδομένων και υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφορικής

Αρχή Εμπορίου

Μια εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Λιθουανίας

Νομικές πληροφορίες

Ισχύοντες εμπορικοί ή επιχειρηματικοί κανονισμοί:

Διαδικτυακή επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Επικοινωνία

[email protected]
+30 211 199 5524

UAB Membas

Sodžiaus g. 34, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., Lithuania

LT-90100

Managing director

Eimantas Bekeza

Commercial register number

Company code: 304822697
Register of Legal Persons of the Republic of Lithuania

Activity description

Operation of online platforms, automatic data processing and , educational and IT services

Authority of Commerce

A company established under the laws of Lithuania

Legal information

Applicable trade or business regulations:

Online dispute resolution for consumers

Contacts

info@memby.gr 
+30 211 199 5524