• Μαθήματα
 • Πρόγραμμα
 • Blog
 • Τιμή
 • Πώς μοιάζουν τα μαθήματά μας;

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Memby GR Contest»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «UAB Membas» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην διεύθυνση Sodziaus 34 myjscowość: Maceniai, T-90100 Plunge ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (Internet) προωθητική ενέργεια (εφεξής Διαγωνισμός) υπό τον τίτλο “Memby Giveaway Πίσω στα θρανία”.

Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα της Memby GR στο διαδίκτυο 

https://memby.gr/giveaway.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1) Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα και με τα παρακάτω αναφερόμενα. Σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, αφού ζητήσει από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους, αποκλεισμού οποιουδήποτε συμμετέχοντος από το Διαγωνισμό. 
 2. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. 
 3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. 
 4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, και η ρητή συναίνεση για την εκούσια συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα.

2) Αντικείμενο Διαγωνισμού/Προωθητικής ενέργειας 

 1. Η Διοργανώτρια καλεί τους χρήστες memby.gr να συμμετάσχουν στο 

Διαγωνισμό αφού πρώτα συμπληρώσουν το email τους στη φόρμα του διαγωνισμού, κάνουν εγγραφή στα μαθήματα και αποδεχτούν τους όρους συμμετοχής.

 1. Εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής‐εγγραφής  με 

επιτυχία και κάνει εγγραφή στα μαθήματα, αυτόματα λαμβάνει μέρος και στην κλήρωση για την ανάδειξη 10

νικητών και αντίστοιχα 10 αναπληρωματικών.

 1. Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με μία και μόνη 

ηλεκτρονική διεύθυνση (e‐mail). 

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο,

ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση 

των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των επάθλων στην σωστή 

διεύθυνση, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε 

σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).  

3) Ημερομηνία έναρξης και λήξης Διαγωνισμού ‐ Διάρκεια.

 1. Ο Διαγωνισμός διαρκεί από 15 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 10π.μ και θα ολοκληρωθεί 

στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11.59πμ. 

 1. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού που έχει στη διάθεση της η 

Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του 

Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης,

καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης 

της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

 1. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του 

Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται 

αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε 

τρίτο. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα 

ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν 

είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη 

παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

4) Ρητή δήλωση – Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων 

 1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς 

καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να 

συμμετάσχουν με μόνο μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e‐mail) στο διαγωνισμό 

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει 

στο Διαγωνισμό.

 1. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται 

ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

α. Ο τηλεφωνικός αριθμός που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε 

αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους. 

β. Τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

γ. είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, με επιφύλαξη άλλων 

ειδικώς οριζομένων στη παρούσα. Εξαιρετικά όποιος δεν έχει 

συμπληρώσει το 18ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει να διαθέτει την 

έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

δ. η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’

οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική

ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά 

δεδομένα τους (Όνομα, επίθετο, e‐mail, ηλικία).

ε. δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της 

προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου 

ζ. δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε 

τρίτου 

η. ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα 

προσωπικά τους στοιχεία με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση του 

Διαγωνισμού.

ι. παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια 

για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του 

έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη 

τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και 

δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την 

διεξαγωγή του Διαγωνισμού. 

κ. παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική 

εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης 

ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης 

διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την 

κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

5) Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

 1. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α. Απαγορεύεται αυστηρά σε ανηλίκους εφόσον είναι κάτω των 18 ετών 

να κάνουν οποιαδήποτε χρήση υλικού της ενέργειας, ακόμα και αν η 

χρήση αυτή συνίσταται σε απλή επίσκεψή του, και οι ενήλικες γονείς ή 

κηδεμόνες τους οφείλουν να έχουν λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την 

προστασία των συγκεκριμένων ανηλίκων. Ο χρήστης που δήλωσε ψευδή 

ημερομηνία γέννησης ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με τους γονείς του ή 

τους κηδεμόνες του απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημιά που μπορεί 

να προκληθεί στην Εταιρεία από την ψευδή αυτή δήλωση. Εξαιρετικά 

όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος για να συμμετάσχει θα πρέπει 

να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη 

γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του Προγράμματος είναι 

ανήλικος κάτω των 18 ετών,  το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το 

παραλάβουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού.

β. Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

γ. Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας.

δ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ)

εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να 

αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του,

πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή 

να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη 

συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος 

άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η 

χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού 

προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς

ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 1. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού 

για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν 

έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια 

για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς 

δηλώσεις.

 1. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει 

συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο 

Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή,

αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της 

εταιρίας, ή τα χρηστά ήθη, κ.λπ..

6) Αλλαγή Όρων

 1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, ολικά 

ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης 

ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με 

άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του,

οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 

 1. Η τροποποίηση του Διαγωνισμού θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή 

της στην επίσημη ιστοσελίδα της Memby Greece. 

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα,

καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και 

να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός 

εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού Στις περιπτώσεις 

αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των 

συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που 

ενδεχομένως ματαιωθεί ο εν λόγω Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες ‐ 

υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση 

του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 1. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή 

έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν 

διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά 

με τα δώρα του Διαγωνισμού. 

7) Ανάδειξη νικητών – Δώρα 

 1. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω οικείας λίστας στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 όπως 

περιγράφεται παρακάτω:

Νικητής και αναπληρωματικός θεωρείται ο πρώτος και ο δεύτερος 

συμμετέχων που θα συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και θα κάνει εγγραφή στα μαθήαμτα

καθημερινά από Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

έως και Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 11.59 π.μ. που θα αναδειχθούν από την κλήρωση.

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου 

διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στον 

δικτυακό της τόπο.

 1. Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα 

της Memby την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021.

 1. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό με αυστηρώς προσωποπαγή

χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται με 

χρήματα ή άλλα δώρα. 

 1. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία (1) φορά 

νικητής και να λάβει μόνο ένα (1) δώρο.

 1. Το δώρο του Διαγωνισμού για τον πρώτο νικητή είναι ένα MacBook Pro 2020 (M1). Το δώρο για τους 9 επόμενους νικητές είναι 9x κουπόνια eFood των 100€ 

8) Ενημέρωση νικητών & Παραλαβή Δώρων

 1. Εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των νικητών θα επιχειρείται ‐

από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Memby

επικοινωνία με τους νικητές με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού 

μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και 

τηλεφωνικά με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο παραλαβής των 

δώρων. 

 1. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ..) για την 

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των

δώρων. 

 1. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο 

(συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον 

νικητή/νικήτρια εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 

Διαγωνισμού, τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση 

απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο κερδίζει ο πρώτος από τους 

αναπληρωματικούς. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθε ένα αναπληρωματικό 

νικητή.

 1. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την 

ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. 

 1. Η ευθύνη της Χορηγού περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των 

προγραμματισμένων δώρων. Κάθε δώρο που δεν αναζητείται από τον 

τυχερό για 1 μήνα μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των 

νικητών για οποιονδήποτε λόγο λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα 

να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

 1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων. 

 1. Αν ισχύει κάποια/ες από τις παρακάτω προϋποθέσεις η Διοργανώτρια 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και 

το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος αναπληρωματικός. Αν ούτε αυτός μπορεί 

να βρεθεί το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Αν δε βρεθεί 

κανείς τότε η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την καταβολή του δώρου. 

α. Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια δεν βρεθεί μέσω e‐mail που θα 

έχει συμπληρώσει/δηλώσει στην online φόρμα συμμετοχής 

β. Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια αρνηθεί το δώρο του 

γ. Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια δεν εμφανιστεί για την παραλαβή 

του 

δ. Αν παρέλθουν οι ως άνω προθεσμίες 

 1. Οι νικητές θα πρέπει από την ημερομηνία ενημέρωσής τους από την

Διοργανώτρια μέχρι και 8/10/2021 να ενημερώσουν την Διοργανώτρια για 

το χρονικό διάστημα / περίοδο που θα παραλάβουν το δώρο τους. 

 1. O τρόπος παραλαβής των δώρων θα γνωστοποιηθεί είτε μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας είτε μέσω mail από τη Διοργανώτρια εταιρεία. Η παραλαβή θα 

γίνει από τον ίδιο τον/την νικητή/νικήτρια με την επίδειξη αστυνομικής 

ταυτότητας.  Οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να 

εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου

τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη. 

9) Δημοσιότητα

 1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και 

εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού 

ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και 

ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η Διοργανώτρια, ή /και του INTERNET. Έτσι η 

Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για 

διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων και 

ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο 

σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή 

παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο 

συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς,

χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς 

την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS,

καταχωρήσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα 

καταστήματα της, τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω 

ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους. 

 1. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν 

θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους 

παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς 

αυτόν Δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος 

προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν 

καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση 

του προσώπου αυτού. 

10) Ευθύνες 

 1. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των 

υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στις 

οποίες παραπέμπει ο ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή 

διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα 

παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες 

αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους 

ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την 

παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις 

υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και 

συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

11) Εμπορικά Σήματα ‐ Πνευματική Ιδιοκτησία

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα 

πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της 

Διοργανώτριας.

12) Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων

 1. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί 

σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια. 

 1. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων από την Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου 

Διαγωνισμού. 

 1. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα 

πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης 

στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του 

Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην 

Διοργανώτρια (Χαριλάου Τρικούπη 18, 106.79 Αθήνα, +306946299865).

 1. Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης 

έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε 

περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του 

δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το,

κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του 

δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποστολή e‐mail

στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Η δήλωση του 

χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη δυνατότητα 

ανάκλησης της συγκατάθεσης με αποστολή e‐mail στην ως άνω ηλεκτρονική 

διεύθυνση και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

13) Επίλυση Διαφορών

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την 

εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται καταρχήν από

τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας. Η κρίση 

της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους 

συμμετέχοντες. 

 1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια 

ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο,

παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς 

των υπολοίπων όρων.